ประวัติส่วนตัว                                                                                                                                                                                              

1.              ชื่อ – สกุล ภาษาไทย  นายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ

ชื่อ – สกุล ภาษาอังกฤษ  Mr.ARTIT  YAWOOTTI

 

ภูมิลำเนา              ต.สารภี  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่  

ที่อยู่ปัจจุบันหรือสถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว บ้านเลขที่ 138 หมู่ 6   ต.สารภี  อ.สารภี  จ.เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์ 50140 โทรศัพท์ 053-421059 มือถือ 086-1161-598

E – mail: YArtit@rmutl.ac.th, YArtit@Hotmail.com, YArtit@Yahoo.com, YArtit@Gmail.com

2.              ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา

คณะ / สาขา

สถาบัน

วศ.ด.

 

อยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน

วศ.ม.

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (M.EE / Electrical Engineering) ภาควิชาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เกรดเฉลี่ยสะสม 3.83

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2548

ค.อ.บ.

 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (B.S. IND. ED. / Electrical Engineering) ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

เกรดเฉลี่ยสะสม 2.87

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2543

 

3.              ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานราชการ

ตำแหน่ง

เริ่มตั้งแต่

สิ้นสุดเมื่อ

ระยะเวลา

นักวิชาการการศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เมษายน 2553

ปัจจุบัน

4 เดือน

อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

·        วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

·        วศ.บ. วิศวกรรมโยธา

·        ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

·        อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

ธันวาคม  2548

มีนาคม 2553

4 ปี 3 เดือน

อาจารย์พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

พฤษภาคม  2547

กุมภาพันธ์ 2548

9 เดือน

อาจารย์อัตราจ้าง คณะวิชาไฟฟ้า

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย

พฤษภาคม 2544

 

มีนาคม 2546

1 ปี 10 เดือน

อาจารย์จ้างสอน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก เชียงราย

ตุลาคม 2543

มีนาคม 2544

5 เดือน

 

4.              ประวัติการศึกษา

ลำดับ

ระดับการศึกษา

สำเร็จการศึกษา

สถานศึกษา

หลักสูตร/สาขาวิชา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

ระยะ

เวลาศึกษา

คะแนนเฉลี่ยสะสม

 

1

วศ.ด.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ระหว่างศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สาขาวิศวกรรมพลังงาน

2552 – ปัจจุบัน

 

 

2

วศ.ม.

M.EE

ภาควิชาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2548

2

3.83

3

ค.อ.บ.

B.S. IND. ED.

ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2543

2

2.87

4

ปวส.

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ช่างไฟฟ้า

2541

2

3.70

5

ปวช.

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ช่างไฟฟ้า

2539

3

3.20

6

ม.3

โรงเรียนสารภีพิทยาคม

อ.สารภี เชียงใหม่

วิทย์ – คณิต

2535

3

-

7

ป.6

โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง อ.สารภี เชียงใหม่

พื้นฐาน

2532

6

-

 

5.              ประวัติการฝึกอบรม

ลำดับที่

ระยะเวลาฝึกอบรม

( ระหว่างวันที่....ถึง วันที่... )

เข้ารับการอบรม ( หลักสูตร )

ผู้ดำเนินโครงการ / สถานที่ ฝึกอบรม

1

2 วัน

25 - 26 กันยายน 2553

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวด้วยชุดบอร์ด CEDKs”

สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ

2

2 วัน

14-15 พฤศจิกายน 2552

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นและการร่างคำขอรับสิทธิบัตร”

สำนักงาน สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3

3 วัน

(23 – 25 กุมภาพันธ์ 2552)

การใช้งานชุดฝึกและซอฟแวร์ออกแบบส่องสว่าง

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, มทร. พระนคร วิทยาเขตเทเวรศ์

4

7 วัน

(25 – 31 May 2008)

MET/CAL Procedure Writing,

National Instrument of Metrology (Thailand).

5

21 April – 9 May 2008

Principle of Metrology

Measuretronix Ltd Thailand

6

31 วัน

(25 April  – 25 May 2007)

Programming of PLC, Hydraulic Engineering Control, Theory and Application of Hydraulic Filtration, Valve Technology and Mobile Hydraulics, Principles of Proportional Valves and Drive Systems in Mobile Hydraulics

Festo Ltd. Germany

7

2 เดือน

(Nov - Dec 2006)

Fluid Power Technology and Maintenance in Industrial Automation

RMUTT

8

10 วัน

(สิงหาคม 2549)

การพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม 

บ.เฟสโต้ ประเทศไทย

9

3 วัน

17-19 มีนาคม 2546

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

วิทยาเขตเชียงราย

10

14 วัน

5-10/19-23 สิงหาคม 2545

การสร้างเนื้อหาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ

11

5 วัน

(12-16 March 2001)

Advance Hydraulics, Advance Electro Hydraulics, Proposional Hydraulics

FESTO Ltd. Thailand.

12

5 วัน

(22-26 January 2001)

Design and Construction of Electro pneumatic Circuits

FESTO Ltd. Thailand.

13

19-21 September 2000

Introduction of Pneumatic

FESTO Ltd. Thailand.

14

20 เดือนมิถุนายน 2543

สอบได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม แขนงไฟฟ้ากำลัง

สภาวิศวกร

15

24 เดือนมีนาคม 2541

สอบได้มาตรฐานชั้น 1 สาขาวิชาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

16

ธันวาคม พ.ศ. 2540

ชนะเลิศที่ 3 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 17 สาขาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

17

ตุลาคม พ.ศ. 2540

ชนะเลิศระดับภูมิภาค สาขาช่างทำความเย็นและปรับอากาศ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือจังหวัดลำปาง

 

6.              ประสบการณ์การทำงาน

6.1            ตุลาคม 2553 – ปัจจุบัน

 

6.2            เมษายน 2553 – ตุลาคม 2553

                นักวิชาการการศึกษา สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

·       อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

·       อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรวิศวกรรมอาหาร

6.3            ธันวาคม พ.ศ. 2548 – มีนาคม 2553

อาจารย์ผู้สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาที่ทำการสอน

1.             04-210-206          Electromagnetic Theory

2.             04-210-204          Electrical Engineering Mathematic

3.             04-220-201          Electrical Measurement and Instrument

4.             04-220-204          Basic Engineering Electronics

5.             04-210-205          Basic Engineering Electronics  Laboratory

6.             04-210-209          Electric Circuit Laboratory

7.             04-210-315          Power Electronics

8.             04-210-316          Power Electronics  Laboratory

9.             04-210-318          Illumination Engineering

10.      04-210-213          Numerical Methods for Engineering

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา วิชาที่ทำการสอน

1.             04-210-321          Fundamentals of Electrical Engineering

2.             04-170-305          Computer Methods for Civil Engineering

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาที่ทำการสอน

1.             11-210-336          Illumination Engineering

2.             11-210-338          Power Electronics

3.             11-210-306          Electric Circuit Analysis

4.             11-210-308          Electric Circuit Analysis Laboratory

5.             11-951-201          การฝึกประสบการณ์อาชีพ

6.             11-210-455          Project

อส.บ. เทคโนโลยีโทรคมนาคม วิชาที่ทำการสอน

1.             04-220-422          Digital Signal Processing

 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักโครงงานนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

ลำดับ

ชื่อโครงงาน

ชื่อนักศึกษา

หลักสูตร / ปีการศึกษา

1

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบสวิตชิ่ง

1.      นายธงชัย  ประวิง

ค.อ.บ. ไฟฟ้า / 2548

2

การควบคุมแขนกล 3 แกนด้วยพีแอลซีและไมโครคอนโทรลเลอร์                       

2.      นายกัมพล  บูรพา

3.      นายณรงค์ชัย  ปัญญานะ

วศ.บ. ไฟฟ้า / 2549

3

การปรับปรุงชุดทดลองระบบนิวแมติกส์อัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์                

1.      นายรัตนศักดิ์  ภูเขียว

2.      นายอภิชา  มุสิแก้ว

วศ.บ. ไฟฟ้า / 2549

4

การปรับปรุงชุดจำลองระบบนิวแมติกส์อัตโนมัติด้วยโปรแกรมเมเบิ้ล ลอจิก คอนโทรลเลอร์

1.      นายชรินทร์  มณีวรรณ์

2.      นายอุดร  สุภาวษิต

วศ.บ. ไฟฟ้า / 2549

5

เครื่องวัดความสูง

1.      นายไกรวัช   เผ่าแจ้

2.      นายพงศร     สุทธคุณ

ค.อ.บ. ไฟฟ้า / 2550

6

ชุดขับเคลื่อนโซลาเซลล์ตามดวงอาทิตย์

1.      นายไพศาล   ตันคำมูล     

2.      นายสำราญ   วงศ์ตา

ค.อ.บ. ไฟฟ้า / 2550

7

คู่มือการใช้ นิวแมติกส์วงรอบปิด

1.      นายภาณุพงศ์ จันฟอง

ค.อ.บ. ไฟฟ้า / 2550

8

ปั๊มลมพลังงานแสงอาทิตย์

1.      นายธวัชชัย  เมืองก้อนกาศ

2.      และ นายนราธร  รักษาภักดี

ค.อ.บ. ไฟฟ้า / 2550

9

เครื่องเตือนภัยผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ

1.      นายภีร์นริศร์  ผ่องหทัยกุ

2.      นายอธิพงศ์  หาญวานิช

วศ.บ. ไฟฟ้า / 2550

10

เครื่องทำไข่เค็มโดยใช้ระบบอัดความดัน

1.      นายไกรวุฒิ  ด่านพิทักษ์

2.      นายจีระพงษ์  ตันพิชิตกุล  

3.      นายอมร  จักรวาฬ

วศ.บ. ไฟฟ้า / 2550

 

6.4            พฤษภาคม พ.ศ. 2547 – กุมภาพันธ์ 2548 (2 ภาคการศึกษา)

อาจารย์พิเศษร่วมกับอาจารย์วุฒิชัย  สิทธิอัฐกร และ อ.รศ.ดร.ปกรณ์  แก้วตระกูลพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิชาที่ทำการสอน

1.             INC 101               Electro Technology Laboratory

2.             INC 102                Fundamental of Instrumentation Laboratory

3.             INC 214                Programmable Logics Controller Laboratory

 

6.5            พฤษภาคม พ.ศ. 2544 – มีนาคม พ.ศ. 2546


อาจารย์อัตราจ้าง คณะวิชาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย วิชาที่ทำการสอน


1.             Electrical Control

2.             Automatic Control in Industry

3.             Electrical Power Transmission

4.             Programmable Controller

5.             Computer Technology

6.             Special Topic of Electrical Power

7.             Illumination Engineering

8.             Industrial Material

9.             Electric Circuit

10.      Basic Electronics

11.      การฝึกประสบการณ์อาชีพ

12.      การพัฒนาวัสดุช่วยสอน

13.      ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงและรักษาไฟฟ้า


 

 

แบบสรุปผลงาน

ด้านคุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นที่ยอมรับของสังคม

 

คุณธรรม 8 ประการ ได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีน้ำใจ

1.              ขยัน เป็นนักศึกษาตัวอย่างที่สามารถใช้วิชาชีพที่ศึกษา (ช่างไฟฟ้า) ทำงานหารายได้ระหว่างเรียนอย่างต่อเนื่องและมีผลการเรียนดี, 9 สิงหาคม 2539 บุคคลอ้างอิง ผอ.วัชรพงษ์  ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี (2552-ปัจจุบัน) 081-884-5861

2.              ประหยัด ปฏิบัติงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราววุฒิ ป.โท เงินเดือน 9,700 บาท ให้ ม.ราชมงคลล้านนา มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 จนถึงปัจจุบัน มีภาระเลี้ยงดูบุตร 1 คน และภรรยา ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขด้วยใช้หลักความพอเพียง ประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้อ

3.              ซื่อสัตย์

·       ไม่เคยมีประวัติทุจริตในงานราชการ

·       ไม่เคยประพฤติเสื่อมเสียเชิงชู้สาว

·       ไม่มีประวัติเรื่องการประเมินผลการเรียนนักศึกษาในเชิงไม่ยุติธรรม

·       มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ไม่มีประวัติการขาดงาน

·       มีความกตัญญูต่อบิดา ดูแลครอบครัวเป็นประจำ เป็นหนึ่งในครอบครัวตัวอย่างในหมู่บ้าน

4.              มีวินัย

·       ขณะที่ยังศึกษา ได้ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบของสถาบันการศึกษา ไม่มีประวัติการถูกลงโทษทางวินัยและไม่มีประวัติการทุจริตข้อสอบ

·       ขณะทำงาน ไม่เคยมีประวัติถูกทำโทษทางวินัย ไม่เคยมีประวัติเสื่อมเสียในงานราชการ

·       ไม่เคยมีประวัติทำผิดกฎหมายของบ้านเมือง

 

 

5.              สุภาพ

·       ไม่เคยมีประวัติการใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพกับนักศึกษา และหรือให้ร้ายผู้ร่วมงาน/ผู้บังคับบัญชา

·       ไม่เคยตำหนิ ว่ากล่าว ตักเตือนผู้ร่วมงานในที่สาธารณะให้เกิดความอับอาย

6.              สะอาด

·       แต่งกายเรียบร้อยมาปฏิบัติราชการทุกครั้ง เหมาะสมต่อการเป็นบุคลากรในสถาบันการศึกษา

·       เป็นผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย เมื่อ ตุลาคม 2531

7.              สามัคคี

·       ร่วมแรงร่วมใจจัดตั้งชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ม.พระจอมเกล้า ธนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2541 ดำเนินกิจกรรมชมรมฯ ด้วยความสามัคคี

·       ร่วมกิจกรรมสู่แสงเทียน ม.พระจอมเกล้า ธนบุรี พ.ศ. 2542 สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้องให้เกิดความสามัคคีกัน

8.              มีน้ำใจ

·       ร่วมบริจาคเงินให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เช่นบริจาคเงินให้ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เฮติ

·       ขอโทษเมื่อทำผิด และขอบคุณเมื่อได้รับการช่วยเหลือ

 

แบบสรุปผลงาน

ด้านการบริหารและหรือการดำเนินกิจการในระดับคณะและหรือของมหาวิทยาลัย

 

1.             คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ,

คำสั่งแต่งตั้งโดย ดร.นิวัตร  มูลปา, 21 มิถุนายน 2553.

2.             คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมฐานเทคโนโลยี,

คำสั่งโดย นายชัยยง  เอื้อวิริยานุกูล, 26 กุมภาพันธ์ 2553.

3.             คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2552,

คำสั่งโดย ผศ.ประสาร  รุจิระศักดิ์, 9 มีนาคม 2552.

4.             คณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มวิจัยระบบควบคุมอัตโนมัติ,

คำสั่งแต่งตั้งโดย ผศ.ประสาร  รุจิระศักดิ์, 31 สิงหาคม 2552.

5.             คณะกรรมการ โครงการจัดทำหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมของศูนย์แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน มทร. ล้านนา

6.             หัวหน้างานยานพาหนะ มทรล เขตพื้นที่เชียงราย,

คำสั่งแต่งตั้งโดย ผศ.อวยพร  บัวใบ, 31 มีนาคม 2551

7.             รักษาการรองผู้อำนวยการศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คำสั่งแต่งตั้งโดย ผศ.อวยพร  บัวใบ, 25 ธันวาคม 2550

 

แนะนำศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดฯ ณ โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค เชียงราย

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานศูนย์สอบเทียบฯ ให้ ดร.เพียร โตท่าโรง และ ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 

การจัดอบรมให้ความรู้และแนะนำศูนย์สอบเทียบฯ ณ บริษัท Driessen นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน, 30 พค. 51

8.             คณะกรรมประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พ.ศ. 2551,

คำสั่งโดย นายสนิท  พิพิธสมบัติ, พฤศจิกายน 2550.

 

งานนำเสนอหลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ให้แก่ตัวแทนจาก มทร. ล้านนา น่าน

9.             คณะกรรมการดำเนินการประกวดราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา,

คำสั่งโดย ผศ.อวยพร  บัวใบ, 23 พฤศจิกายน 2550.

10.      คณะกรรมการร่วมร่างหลักสูตร ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า,

คำสั่งอนุมัติให้ดำเนินการโดย นายอำนวยศักดิ์  จันทรวรรณดี, 4 ตุลาคม 2550.

11.      คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์ โครงการพัฒนาทักษะด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, คำสั่งโดย นายชัยยง  เอื้อวิริยานุกูล, 22 ตุลาคม 2550.

12.      คณะกรรมการคลินิกเทคโนโลยี เขตพื้นที่เชียงรายเดินเข้าร่วมประชุม,

คำสั่งโดย ผศ.อวยพร  บัวใบ, 7 สิงหาคม 2550.

13.      อาจารย์ตรวจนิเทศนักศึกษาฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทรล เขตพื้นที่เชียงราย,

คำสั่งโดย ผศ.อวบพร  บัวใบ, 14 สิงหาคม 2550.

 

14.      คณะกรรมการร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกนิวแมติกส์และชุดฝึกนิวแมติกส์วงรอบปิด, คำสั่งโดย ผศ.เรไร  ธราวิจิตรกุล, 5 กรกฎาคม 2549.

15.      คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานวิทยาเขตเชียงราย,

คำสั่งโดย ผศ.อวยพร บัวใบ, 20 ธันวาคม 2548, เขตพื้นที่เชียงราย.

16.      คณะกรรมการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค,

คำสั่งโดย ผศ.อวยพร บัวใบ, 1 พฤศจิกายน 2548, เขตพื้นที่เชียงราย.

17.      คณะกรรมการร่างแผนยุทธศาสตร์ มทร. ล้านนา พ.ศ. 2549 – 2552

 

 

แบบสรุปผลงาน

ด้านวิชาการและหรืองานวิจัย

 

สิทธิบัตร

ชื่อผลงาน / เลขที่คำขอ

ผู้ทรงสิทธิบัตร

(ผู้รับโอนสิทธิ์)

เจ้าของผลงาน

ปีที่ยื่นขอ

1.       เครื่องสำหรับการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง / 1001000983

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

(นายชัยยง  เอื้อวิริยานุกูล)

ดร.พานิช  อินต๊ะ และ

นายอาทิตย์  ยาวุฑฒิ

2553

(อยู่ระหว่างการยื่นขอ)

2.       ระบบกำจัดฝุ่นควันจากเตาเผาขยะชุมชน

– อยู่ระหว่างดำเนินการ –

 

ทุนวิจัยและพัฒนา

ชื่อโครงการ

แหล่งทุน

งบประมาณ (บาท)

ปีที่ได้-สิ้นสุด

การปรับปรุง การสอบเทียบ และการทดสอบภาคสนามเครื่องวิเคราะห์ขนาดฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบใช้หลักการเชิงไฟฟ้าสู่เชิงพาณิชย์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1,749,000

อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

การพัฒนาและปรับปรุงระบบกำจัดฝุ่นละอองจากเตาเผาชีวมวลด้วยวิธีการทางไฟฟ้าสถิต

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

508,200

อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

การพัฒนาระบบการวัดและคัดแยกขนาดอนุภาคนาโนโดยใช้การวิเคราะห์ความสามารถในเคลื่อนตัวที่แตกต่าง

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1,162,964

ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการครั้งที่ 1 และอยู่ระหว่างการแก้ไขเพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาครั้งที่ 2

การพัฒนาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความนำทางไฟฟ้า

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1,144,000

อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ

การพัฒนาระบบกำจัดฝุ่นควันจากเตาเผาขยะชุมชนขนาดไม่เกิน 1 ตันต่อวัน

สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ

200,000

2553-ปัจจุบัน

(หัวหน้าโครงการ)

การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างสำหรับอากาศและฝุ่นละอองลอยขนาดเล็ก PM 2.5

สวทช. เครือข่ายภาคเหนือ

200,000

2552-ปัจจุบัน

(ผู้ร่วมโครงการ)

การศึกษาระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าใน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

15,000

2551 – 2552

(ผู้ร่วมโครงการ)

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน

สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

100,000

2550-2551

(ผู้ร่วมโครงการ)

ชุดทดลองและปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

200,000

2546 – 2547

(ผู้ร่วมโครงการ)

เครื่องต้นแบบสำหรับคัดแยกใบยาบ่มไอร้อนไทยด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ

สกว. มหาบัณฑิต

200,000

2547-2548

(ผู้ร่วมโครงการ)

การควบคุมระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย

150,000

2544-2545

(ผู้ร่วมโครงการ)

 

ระหว่างศึกษาระดับปริญญาโทได้รับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนงานวิจัยดังนี้

1.             ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2543

2.             ทุนการศึกษาให้เปล่าระดับปริญญาโท สมาคมราชกรีฑาสโมสร พ.ศ. 2546 - 2547

3.             ทุนการศึกษาให้เปล่าระดับปริญญาโท (ทุนเพชรพระจอมฯ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจำปี 2547

4.             ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (TRF-MAG) ประจำปี 2547

 

โครงการหรือรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

1.             วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐและอาทิตย์  ยาวุฑฒิ, “การศึกษาระดับคุณภาพระบบไฟฟ้าใน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย, 2552.

2.             อนนท์  นำอิน, อาทิตย์  ยาวุฑฒิ, วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ, “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้าสำหรับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย, ทุนวิจัย สนง. คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2551.

3.             อนนท์  นำอิน, อาทิตย์  ยาวุฑฒิ, วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ, “ชุดทดลองและปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, 2548.

4.             ปกรณ์  แก้วตระกูลพงษ์และอาทิตย์  ยาวุฑฒิ, “เครื่องต้นแบบสำหรับคัดแยกใบยาบ่มไอร้อนไทยด้วยกระบวนการประมวลผลภาพ”, ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. มหาบัณฑิต 2547, งบประมาณ 200,000 บาท.

5.             วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ, รังสิต  เงาแก้ว, “การควบคุมระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติสำหรับห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ”, สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงราย, 2544.

 

การเผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายละเอียด

จำนวน (เรื่อง)

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Journal)

·       2010

 

(1)

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International conference)

·       2010

·       2009

·       2005

 

1

1

1

การประชุมวิชาการระดับชาติ (Conference)

·       2010

·       2009

·       2008

 

4 (4)

1

8

รวม

16 (5)

 

·       International Journal 2010 [1]

1.             Intra, P., Yawootti, A., Vinitketkumnuen, U. and Tippayawong, N., “Investigation of electrical discharge characteristics of a unipolar corona-wire aerosol charger”, Journal of Electrical Engineering and Technology, submitted for publication. (Ms. Ref. No.: JEET-100169)

 

·       International Conference

o   International Conference 2010 [1]

1.             Yawootti, A., Intra P., and Tippayawong N., “A Combustion Aerosol Generator for Submicron Aerosol Production”, Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2010), Faculty of Engineering, Khon Kaen University, Thailand, 4-6 March 2010, pp. 843 – 846.

o   International Conference 2009 [1]

1.             Yawootti, A., Intra P., and Tippayawong N., “Measurement of unipolar charged aerosol particles using a long electrical mobility spectrometer”, Oral presentation, International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2009), Chiang Rai, Thailand, 2 – 4 December, 2009, pp. 172.

o   International Conference 2005 [1]

1.             Yawootti, A. and Kaewtrakulpong, P., 2005, “A Machine Vision System for Thai Flue-Cured Tobacco Classification”, The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 542.

·       Conference

o   Conference 2010 [7]

1.             อาทิตย์  ยาวุฑฒิ  พานิช  อินต๊ะและวิสูตร  อาสนวิจิตร, “การออกแบบและสร้างชุดไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต”, แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ประจำปี พ.ศ. 2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า, 19-20 พฤศจิกายน 2553, อยู่ระหว่างพิจารณาบทความ

2.             อาทิตย์  ยาวุฑฒิ พานิช  อินต๊ะและวิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ, “การวิเคราะห์คุณภาพกำลังไฟฟ้าของเครื่องเชื่อมไฟฟ้า”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์”, 24-26 พฤศจิกายน 2553, ผ่านการพิจารณาบทความโดยให้นำเสนอแบบโปสเตอร์

3.             Intra, P., Yawootti, A., Vinitketkumnuen, U. and Tippayawong, N., “Characterization of electrostatic fields in the corona-wire charger of the PM2.5 sampler”, 33rd Electrical Engineering Conference (EECON33), Chiang Mai, Thailand, 1 – 3 December, 2010, Accepted for presentation.

4.             Intra, P., Yawootti, A., Vinitketkumnuen, U. and Tippayawong, N., “Design and theoretical investigation of a PM2.5 impactor for airborne particulate matter sampling”, The 24th Conference of the Mechanical Engineering Network of Thailand, Ubon Ratchathani, Thailand, 20 – 22 October, 2010, Accepted for presentation.

5.             พานิช อินต๊ะ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และนคร ทิพยาวงศ์, “การคำนวณเชิงตัวเลขของสนามไฟฟ้าและสนามการไหลภายในชุดอัดประจุไฟฟ้าอนุภาคแบบโคโรนาเข็มของเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคแขวนลอยในอากาศ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 8, 22-23 เมษายน 2553.

6.             มงคล  ไชยวงศ์ อาทิตย์ ยาวุฑฒิ และพานิช  อินต๊ะ, “การวิเคราะห์ผลของค่าคงตัวของไดอิเล็ก ทริกของวัสดุต่อการอัดประจุไฟฟ้าอนุภาคในเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต”, การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 - 7 พฤษภาคม 2553, หน้า ENETT6-1002.

7.             อาทิตย์ ยาวุฑฒิ วิสูตร อาสนวิจิตรและพานิช  อินต๊ะ, “การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าของหม้อแปลงแรงสูงในการสร้างโคโรนาและพลาสมาไอออนไนเซชัน”, การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 - 7 พฤษภาคม 2553, หน้า ENETT6-1003.

8.             อาทิตย์  ยาวุฑฒิ จักรวัฒน์  สัญใจ วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  ชรินทร์  มณีวรรณ, “การสอบเทียบออสซิลโลสโคป”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคล EENET2009, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เชียงใหม่, 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2553, หน้า 575 – 579.

o   Conference 2009 (1)

1.             Yawootti, A., Intra P., and Tippayawong N., “Development and performance evaluation of a picoammeter for measurement of charged airborne particles”, Oral presentation, 32nd Electrical Engineering Conference (EECON32), Prachinburi, Thailand, 28 – 30 October, 2009, pp. GN 004.

 

o   Conference 2008 (8)

1.             ชรินทร์  มณีวรรณ  วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐและอาทิตย์  ยาวุฑฒิ, “การตรวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าในอาคารด้วยภาพถ่ายความร้อน”, วันวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4, หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 19 - 21 ธันวาคม 2551, หน้า 482.

2.             อาทิตย์  ยาวุฑฒิ   วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐและชรินทร์  มณีวรรณ, “การวิเคราะห์ความเสื่อมแบตเตอรี่ด้วยภาพถ่ายความร้อน”, 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย, 26 – 28 พฤศจิกายน 2551, หน้า 273 – 282.

 

3.             อาทิตย์  ยาวุฑฒิ  วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐและชรินทร์  มณีวรรณ, “การสอบเทียบเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าแบบแคลมป์”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคล EENET2008, หอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี, 20 – 21 พฤศจิกายน 2551, หน้า 247 – 252.

4.             อาทิตย์  ยาวุฑฒิ   วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐและวนิดา  นิลสิงขรณ์, “การสอบเทียบเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคล EENET2008,  หอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี, 20 – 21 พฤศจิกายน 2551, หน้า 253 – 258.

5.             วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ  อาทิตย์  ยาวุฑฒิ   และชรินทร์  มณีวรรณ, “การตรวจวิเคราะห์คุณภาพระบบไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ม.เทคโนโลยีราชมงคล EENET2008, หอประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี, 20 – 21 พฤศจิกายน 2551, หน้า 290 – 295.

6.             อาทิตย์  ยาวุฑฒิ  นิคม ธรรมปัญญา  ไกรวุฒิ  ด่านพิทักษ์  จีระพงษ์  ตันพิชิตกุลและอมร จักรวาล, “การทำไข่เค็มด้วยความดันสูงและต้มสุกด้วยสุญญากาศ”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่1, โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง, 27 – 29 สิงหาคม 2551, หน้า 724 – 734.

7.             อาทิตย์  ยาวุฑฒิ  สมควร สงวนแพง  เพลิน  จันทร์สุยะ  จักรวัฒน์  สัญใจ  วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ และรังสิต เงาแก้ว, “กรณีศึกษาแนวทางการนำมาตรวิทยามาพัฒนามหาวิทยาลัย”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่1, โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง, 27 – 29 สิงหาคม 2551, หน้า 76 – 84.

8.             อนนท์  นำอิน  อาทิตย์  ยาวุฑฒิและวิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ, “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาชุดทดลองเครื่องจักรกลไฟฟ้า สำหรับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือตอนบน”, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่1, โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง, 27 – 29 สิงหาคม 2551, หน้า 548 – 562.

แบบสรุปผลงาน

ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ที่มีต่อมหาวิทยาลัย และชุมชน ( บริการวิชาการ )

 

1.             นักวิชาการช่วยพัฒนาระบบกำจัดอนุภาคแขวนลอยในอากาศจากเตาเผาขยะ หนังสือขอความอนุเคราะห์จาก อบต.ป่าสัก ลำพูน ถึง อธิการบดี มทร.ล้านนา เลขที่ ลพ 71204/21 ลงวันที่ 8 มกราคม 2553

    

 

2.             ถ่ายทอดงานวิจัยทางสถานีวิทยุ เรื่องการพัฒนาระบบกำจัดอนุภาคแขวนลอยจากเตาเผาชีวมวลด้วยเทคนิคการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต, ณ สถานีวิทยุ อสมท. ความถี่ FM 100.75 Mhz หรือ www.mcotcm.com 22 ตุลาคม 2552

3.             วิทยาการบรรยายเรื่องระบบกำจัดอนุภาคแขวนลอยจากเตาเผาเชิงไฟฟ้าสถิต, ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่, 19 สิงหาคม 2552.

 

 

 

 

 

 

4.             วิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องอบรังไหม ณ บ้านสันธาตุ อำเภอเชียงเสน จังหวัดเชียงราย, 8 เมษายน 2552.

5.             การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค, ณ โรงแรมลิตเติ้ลดัก จังหวัดเชียงราย วันที่ 8 มกราคม 2552

   

6.             วิทยากรฝึกอบรมโครงการ ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อพัฒนาชุมชน, ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตาล จังหวัดเชียงราย, 19 – 21 มีนาคม 2551

7.             ตรวจวัดคุณภาพน้ำและซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำในชุมชนบ้านทุ่งฟ้าผ่า องค์การบริหารส่วนตำบลริมกก, กรกฎาคม และ สิงหาคม 2550

   

8.             ตรวจวัดคุณภาพน้ำในโรงเรียนบ้านเวียงกือนา อบต.ริมกก เชียงราย, มิถุนายน 2550

 

 

9.             ตรวจวัดคุณภาพน้ำในโรงเรียนบ้านฟาร์มสัมพันธกิจ อบต.ริมกก เชียงราย, มิถุนายน 2550

   

10.      ตรวจวัดคุณภาพน้ำในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก, มีนาคม 2550

 

 

11.      วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการไฟฟ้าประหยัดปลอดภัย,

ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สิงหาคม พ.ศ. 2550

12.      วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการไฟฟ้าประหยัดปลอดภัย,

ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ธันวาคม พ.ศ. 2549

13.      วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการไฟฟ้าประหยัดปลอดภัย,

ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 29 – 30 มกราคม พ.ศ. 2549

14.      วิทยากรร่วม “โครงการพัฒนาเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย” คลินิกเทคโนโลยีร่วมกับกองวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 2548 - 2549

15.      วิทยากรฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเบื้องต้น, ณ พื้นที่ราบสูงดอยวาวี จังหวัดเชียงราย, 8 – 12 มกราคม 2544.

 

แบบสรุปผลงาน

ด้านการมีส่วนร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.             การร่วมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นประจำและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเมื่อมีโอกาส

 

 

2.             ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ วันที่ 23 มีนาคม 2553 ณ ชุมชนสาสบหก และ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)

      

 

 

3.             ร่วมก่อตั้งชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา ม.พระจอมเกล้า ธนบุรี พ.ศ. 2541 ร่วมงานแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ร่วมจัดงาน “ขันโตกงามซึ้ง คืนหนึ่งที่บางมด” และเป็นคนตีกลองสะบัดชัยในงานราตรีบางมด พ.ศ. 2541