Header image  
Knowledge, Research & Development  
line decor
  
line decor
 
 
 
 


visut

 นายวิสูตร อาสนวิจิตร (Mr.Visut Asanavijit)

อาจารย์ / ผู้ช่วยนักวิจัย

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • เลขที่ 128  ถนนห้วยแก้ว  ตำบลช้างเผือก   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  รหัสไปรษณีย์   50300 
 • โทรศัพท์   0-5392-1444 โทรสาร   0-5321-3183
 •  Email address: visut@rmutl.ac.th; iamvisut@gmail.com    Home page: https://sites.google.com/site/iamvisut/      

การศึกษา

 • ปัจุบันศึกษาในระดับปริญญาโท(วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ี
 • ระดับปริญญาตรี  (วศ.บ..) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง (กลุ่มเครื่องกลไฟฟ้า)
  • วิทยายาลัยเทคนิคเชียใหม่ พ.ศ.2543-2545
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
  • วิทยายาลัยเทคนิคเชียใหม่ พ.ศ.2540-2543
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
  • โรงเรียนพร้าวิทยาคม พ.ศ. 2537-2540
 • ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
  • โรงเรียนแม่ปั๋งผดุงวิทย์ พศ. 2531-2537

 ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ.2553–ปัจจุบัน รับทุนเรียนต่อระดับปริญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา)
 • พ.ศ.2553–ปัจจุบัน คณะกรรมการและเลขานุการ "โครงการขยายโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาค" สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร มทร.ล้านนา ร่วมมือกับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
 • พ.ศ.2551–2552หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • พ.ศ.2552-2553 รองประธานกรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนนวัตกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 199,990,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเขตพื้นที่ดอยสะเก็ด
 • พ.ศ.2552 ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาและวิเคราะห์การสร้างอินเวอร์เตอร์ต้นทุนต่ำสำหรับระบบ โซล่าร์โฮมในพื้นที่โครงการหลวงภาคเหนือตอนบน” ทุนของสถาบันและฝึกอบรมโรงต้นแบบ (สรบ.) จำนวน 218,000 บาท
 • พ.ศ.2552 กรรมการควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1หลัง งบประมาณ 9,000,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเขตพื้นที่ดอยสะเก็ด
 • พ.ศ.2552 วิศวกรออกแบบ-เขียนแบบระบบไฟฟ้าอาคารโรงอาหาร ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเขตพื้นที่ดอยสะเก็ด
 • พ.ศ.2551 วิศวกรออกแบบ-เขียนแบบระบบไฟฟ้าหอพักนักศึกษา 4 ชั้น ขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 160 KVA มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเขตพื้นที่ดอยสะเก็ด
 • พ.ศ.2550-2551 กรรมการควบคุมงานก่อสร้างโรงฝึกทักษะพื้นฐาน จำนวน 1หลัง งบประมาณ 2,720,000 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเขตพื้นที่ดอยสะเก็ด
 • พ.ศ.2550-2551 กรรมการควบคุมงานก่อสร้างโรงฝึกทักษะพื้นฐานเครื่องกล จำนวน 1หลัง งบประมาณ 2,225,500 บาท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเขตพื้นที่ดอยสะเก็ด
 • พ.ศ.2550-2551 กรรมการควบคุมงานก่อสร้างโรงฝึกทักษะพื้นฐานไฟฟ้า จำนวน 1หลัง งบประมาณ 2,225,500 บาทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาเขตพื้นที่ดอยสะเก็ด
 • พ.ศ. 2550   คณะกรรมการร่างหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และเตรียมบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดใหม่ไม่ซ้ำซ้อนกับหลักสูตรที่มีอยู่เดิม
 • พ.ศ. 2549   อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • พ.ศ. 2549   ทำงานในหน่วยอนุรักษ์พลังงานเพื่อวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนภายในอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • พ.ศ. 2549   ผู้ร่วมวิจัยโครงงานวิจัยเรื่อง "Three-Phase Four-Wire Active Power Filter Designed by Energy Balancing Control" 
 • พ.ศ. 2549   ทำงานวิจัยเรื่อง “วงจรกรองกำลังแอคทีฟเฟสเดียวโดยใช้วิธีควบคุมกระแสแบบฮิสเตอริซีส”
 • พ.ศ. 2548   วิศวกรออกแบบ-เขียนแบบระบบไฟฟ้าใต้ถุนอาคารห้องสมุด สำหรับอ่านหนังสือของนักศึกษา "ใช้หลักการประหยัดพลังงาน" สำนักวิทยบริการหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • พ.ศ. 2548   ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กรรมการสอบปริญญานิพนธ์

 • กรรมการพิเศษสอบปริญญานิพนธ์ นายจามร โศณณายะและนายพงศ์กานต์ ชัยวรรณธรรม นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ในหัวข้อเรื่อง “วงจรชุกคอนเวอร์เตอร์สำหรับแหล่งจ่ายกำเนิไฟฟ้าพลังงานร่วม” พ.ศ.2551
 • กรรมการพิเศษสอบปริญญานิพนธ์ นายวารัตน์ กาตือและนายสมเกียรติ ทิพย์วรรณ์ นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ในหัวข้อเรื่อง “การตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน อาคารหอสมุดราชมงคลล้านนา” พ.ศ.2551
 • กรรมการพิเศษสอบปริญญานิพนธ์ นายปฏิพัทธ์ อุ่นบ้านและนายวิภาค จันทร์ทา  นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ในหัวข้อเรื่อง “วงจรกรองกำลังแอกทีฟสำหรับระบบไฟฟ้าแบบเฟสเดียวโดยใช้วิธีควบคุมกระแสแบบฮีสเตอริซีส” พ.ศ.2550
 • กรรมการพิเศษสอบปริญญานิพนธ์ นายกนกชนก สรงพรมทิพย์และนายพิทักษ์ สายปัน นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ ในหัวข้อเรื่อง “การใช้โปรแกรม OTTV Version.1.0a ช่วยอนุรักษ์พลังงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่เชียงใหม่” พ.ศ.255รางวัลด้านวิชาการที่ได้รับ
ปี พ.ศ.

ชื่อรางวัล

หน่วยงานที่ให้

2545

รางวัลชมเชย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (PLC) ระดับปวส.ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 54 ภาคเหนือ ประจำปี 2545

กระทรวงศึกษาธิการ

2545

ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในระดับ ปวส. ตามโครงการเก่งดีมีคุณค่า

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

2544

ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาในระดับ ปวส. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังที่มีผลการเรียนดีเด่น

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประชุมวิชาการระดับชาติ

 • วิสูตร อาสนวิจิตร อาทิตย์ ยาวุฑฒิและพานิช  อินต๊ะ,"ไฟฟ้าสถิตกับวายร้ายอนุภาคฝุ่น", บทความในหนังสือวารสารเทคนิค 2553 ,(อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พานิช อินต๊ะและวิสูตร อาสนวิจิตร ,“การ ออกแบบและสร้างชุดไฟฟ้าแรงดันสูงสำหรับเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต “, แม่ฟ้าหลวงวิชาการ” ประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า, 19-20 พฤศจิกายน 2553. (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • อาทิตย์ ยาวุฑฒิ วิสูตร อาสนวิจิตร และพานิช  อินต๊ะ, “การวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าของหม้อแปลงแรงสูงในการสร้างโคโรนาและพลาสมาไอออนไนเซชัน”, การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5 - 7 พฤษภาคม 2553.
 • มงคล ไชยวงศ์ วิสูตร อาสนวิจิตร และ พานิช อินต๊ะ, “การวิเคราะห์ผลของค่าคงที่ความเป็นฉนวนของอนุภาคชนิดต่างๆต่อการอัดประจุไฟฟ้าภายในเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบท่อทรงกระบอก ซ้อนแกนร่วม”, การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงาน แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6.
 • วิสูตร อาสนวิจิตร, จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน และทีมงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ "การพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบโดยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานทางวิศวกรรมเป็นฐาน", การประชุมเครือข่าย วิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ครั้งที่2 (EENET2010), เชียงใหม่, 5-6 กุมภาพันธ์ 2553.
 • วิสูตร  อาสนวิจิตร และ ชาญชัย  เดชธรรมรงค์, “วงจรกรองกำลังแอคทีฟเฟสเดียวโดยใช้วิธีควบคุมกระแสแบบฮิสเตอริซีส”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมล้านนา ครั้งที่1, เชียงใหม่, 8- 9  สิงหาคม 2550
 • สาคร ปันตา, สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ,สมบูรณ์ นุชประยูร, สามารถ ยะเชียงคำ,วิสูตร อาสนวิจิตร, อัศวิน แก้วสิงห์ “Neural Network-Based Economic Dispatch for Thermal Power Plant” 30th Electrical Engineering Conference, Thailand, 25 – 26 October, 2007.
 • Suchart Janjornmanit, Wichan Jantee, Visut Asanavijit. "Three-phase four-wire active power filter designed by energy balancing control", 29th Electrical Engineering Conference,Pattaya,Thailand,9–10 November, 2006

การอบรมและสัมมนา

 • ฝึกอบรมหุ่นยนต์หลักสูตร "INDUSTRIAL&INTELLIGEN ROBOT" ณ บริษัท EDCorporation, LTD ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 27 เมษายน 2552            
 • ฝึกอบรมหุ่นยนต์พื้นฐานและเตรียมความพร้อมก่อนไปประเทศเกาหลี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่ 18 -20 มีนาคม 2552    
 • ผู้ประสานงานโครงการ การแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับ Komaba High School Attached to Nippon Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฏาคม 2551 (เป็นโครงการต่อเนื่องเฟสที่ 2)       
 • ผู้ประสานงานโครงการศึกษาดูงานและสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนากับสถาบันการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น(เฟสที่ 1) ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2550
 • โครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและวางแผนซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ณ ศศช. หมู่บ้านปิตุคี ต.ยางเปียง อ.อมก่อย จ.เชียงใหม่ , "ติดตั้งระบบประจุแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์",วันที่ 19-21สิงหาคม 2552
 • เยี่ยมชมดูงานและรับโจทย์วิจัยที่โรงงานหลวงแม่จัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ, ห้วยแล้ง, ผาตั้ง, ปังค่า ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2551
 • ฝึกอบรมหลักสูตร “อุปกรณ์ตรวจรู้ (Sensor)” ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมและปิโตรเคมีระหว่างวันที่  21- 25 เมษายน 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • ตรวจเยี่ยมและให้บริการวิชาการกับโรงงานหลวงแม่จัน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่าและผาตั้ง ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2551
 • โครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและวางแผนซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ณ ศศช. หมู่บ้านปิตุคี ต.ยางเปียง อ.อมก่อย จ.เชียงใหม่ , "พลังงานกังหันน้ำและพลังงานแสงอาทิตย์",วันที่ 25-31สิงหาคม 2551
 • โครงการปฏิบัติการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันและวางแผนซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ณ ศศช. หมู่บ้านปิตุคี ต.ยางเปียง อ.อมก่อย จ.เชียงใหม่ , "การทดสอบหาสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน",วันที่ 1-4 ธันวาคม 2551
 • ปฏิบัติงานที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านห้วยจะค่าน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ "วัดและวิเคราะห์ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ Stand Alone และ Grid Connected”, วันที่ 8-9 มีนาคม 2550.                    
 • ปฏิบัติงานที่โครงการหลวงอินทนน์หน่วยย่อย(แม่ยะน้อย) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่. "การวัดและทดสอบพฤติกรรมของ Dummy Load เมื่อต่อเข้าระบบผลิตไฟฟ้าแบบ Hybrid”, วันที่ 14-15 มกกราคม 2550.